Polityka Prywatności

Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych 

Aktualizacja opublikowana dnia 24.05.2018 roku 

§1 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych? 

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting. 

 2. Danymi kontaktowymi firmy są: 

- adres pocztowy (korespondencyjny) 

– ul. Adolfa Suligowskiego 7/20, 00-466 Warszawa (Polska) 

- numer telefonu: +48 509 892 255 

- adres email: info@goscinnosc.pl  

3. Zainteresowane osoby informujemy, że firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting wyznaczyła osobę na stanowisku „Inspektora Ochrony Danych”, do którego można kierować wszystkie pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym dalej Inspektorem.  

4. Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z Inspektorem w następujący sposób:  

4.1. drogą elektroniczną – na adres info@goscinnosc.pl, 

4.2. listownie, na adres korespondencyjny:  Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting ul. Adolfa Suligowskiego 7/20 00-466 Warszawa 

§2 Jakiego rodzaju dane zbiera firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting, właściciel sklepu internetowego pod adresem www.goscinnosc.pl? 

1. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego GOŚCINNOŚĆ poprzez odpowiednie formularze: imię i nazwisko, adres email, adres pocztowy, numer telefonu, data urodzenia, płeć, dane karty kredytowej zgodnie z normami PCI DSS lub numer konta (podany osobiście przez Konsumenta w przypadku dokonywania zwrotu towaru).  

2. Czynności te dokonywane są w momencie, gdy Konsument przegląda sklep, rejestruje się, dokonuje zakupu online, kontaktuje się z obsługą sklepu, uczestniczy w promocjach, ankietach, dobrowolnie zgłasza chęć subskrybowania treści udostępnianych przez sklep.  

3. Wszystkie dane osobowe zbierane przez firmę Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting pochodzą od samego Konsumenta, z wyjątkiem przypadków, gdzie jego dane osobowe zostaną podane przez znajomych / członków rodziny w celu wysłania prezentu. 

§3 W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? 

 1. Dane osobowe, podane w pkt. §2 pkt.1-3, będą przetwarzane do następujących celów wedle swojego zastosowania:  

1.1. obsługa i udoskonalanie procesu zakupowego online. Dane osobowe Konsumenta wykorzystane są w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia, informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną i/lub wiadomość SMS,

 1.2. obsługa i wysyłanie informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości, informacji o firmie i książce GOŚCINNOŚĆ za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub poczty tradycyjnej, 

 1.3. przesyłaniem personalizowanych treści, produktów lub usług w przesyłanej korespondencji można zarządzać w stopce maila w zakładkach o nazwie: „why did I get this?” (tłumaczenie: „dlaczego otrzymałem(-am) wiadomość”), „unsubscribe from this list” (tłumaczenie: „wypisz się z listy subskrypcji”), „ update subscription preferences” (tłumaczenie: „zmień ustawienia subskypcji”), 

 1.4. odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi, 

1.5. obsługa i wystawianie dowodów zakupu: paragonów, faktur sprzedaży lub dokumentów. 

 §4 Przez jaki czas przechowujemy dane? 

 1. Firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting będzie przechowywać dane osobowe wyłącznie przez zasadnie potrzebny okres, którego długość uwarunkowana jest potrzebami Konsumentów, takimi jak: udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów, wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa.  

2. Oznacza to, że firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting może przechowywać dane przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał już korzystania z usług firmy, lub zaprzestał z korzystania ze sklepu.  

3. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zablokowane we wszystkich systemach, z jakich korzysta Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting.  

 §5 Na jakiej podstawie przetwarzamy dane Konsumentów?

 1. Firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting ma następujące podstawy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych: 

 1.1. wykonanie przedmiotu Umowy: podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych Konsumenta jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie Konsument jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania Umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży, 

1.2. obowiązki prawne: obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym firmy Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting w relacjach z Konsumentami,  

1.3. zgoda: w przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie zgoda Konsumenta, o ile zostanie ona udzielona: zarządzanie rejestrem Konsumentów w sklepie, zarządzanie usługą wysyłania informacji poprzez subskrypcję treści, odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony Konsumenta, obsługa i wystawianie następujących dowodów zakupu: paragonów, faktur lub dokumentów. 

 2. Cofnięcie zgody na powyższe sposoby przetwarzania danych przez Konsumenta nie będzie miało wpływu na wykonanie umowy sprzedaży zawartej między Konsumentem a firmą Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting.  

3. W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie uzasadniony interes firmy Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting: 

 - wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia Konsumentów, Klientów sklepu GOŚCINNOŚĆ z zakupionych produktów lub używanych usług w celu poproszenia ich o opinię i ulepszania tychże produktów i usług.  

4. Uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że sklep GOŚCINNOŚĆ jest bezpieczny, a także pomaganie firmie Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting w zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i poziomu zadowolenia użytkowników, aby w ten sposób ulepszać usługi, produkty i marki. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia poziomu zadowolenia klientów i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas zakupów. 

 §6 Jakim odbiorcom możemy ujawnić dane Konsumentów? 

 1. Dane osobowe Konsumentów mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom:

 1.1. administracji publicznej i instytucjom publicznym gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne,

1.2. firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak franczyzobiorcy i dostawcy świadczący usługi dla firmy Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting (firmy kurierskie, agencje, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych itp.) 

2. Firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting w żadnym przypadku nie sprzedaje danych Konsumentów podmiotom trzecim. 

 §7 W jaki sposób firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting chroni dane osobowe? 

 1. Sklep wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności danych. Aby to umożliwić, użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie danych przez sklep GOŚCINNOŚĆ do celów uwierzytelnienia w ramach kontroli dostępu. 

2. Wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem sklepu GOŚCINNOŚĆ są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji.

 3. Ponadto firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting oświadcza, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

 §8 Jakie prawa ma Konsument, którego dotyczą dane osobowe?

 1. Każdemu Konsumentowi, który powierza sklepowi GOŚCINNOŚĆ swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa. Może je wykonać, kontaktując się poprzez adres email info@goscinnosc.pl:  

1.1. Prawo dostępu: Konsument ma prawo do uzyskania informacji, czy firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting. 

 1.2. Prawo do sprostowania:  Konsument może zażądać od firmy Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. 

 1.3. Prawo do usunięcia:  Konsument może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane.

 1.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania:  Konsument ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

 1.5. Prawo do przenoszalności:  Konsument ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

1.6. Prawo do sprzeciwu: Konsument może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes , którymi kieruje się firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting, w tym wobec profilowania. W takim przypadku firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.  

1.7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  Konsument ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niemniej nie będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a firmą Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting; jest dozwolona prawem, któremu podlega firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

1.8. Prawo do wniesienia skargi:  Konsument ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na terenie Polski).  

2. Firma Patrycja Siwiec „Take Eat Easy” Horeca Consulting  zastrzega, że aby obsłużyć zgłoszenie wymienione w powyższym punkcie 1, podpunkt 1.1-1.8, może zażądać dowodu tożsamości.


Polityka COOKIES 

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów