• Szkolenia dla gastronomii - naszą misją jest gościnność

 • Polityka prywatności

  Produkty

  Polityka prywatności

  Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów – dbamy o Państwa prywatność. Dążymy do tego, aby wprowadzone zasady i zabezpieczenia gwarantowały poufność Państwa danych osobowych. Wszelkie dane wykorzystujemy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

  Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

   

  Spis treści

  Celem ułatwienia Państwu zapoznanie się z interesującą Państwa częścią niniejszej Polityki prywatności, przygotowaliśmy dla Państwa spis treści dokumentu. Kliknięcie w konkretny moduł przekierowuje do sekcji odpowiadającej Twojemu zainteresowaniu:

  • Informacje podstawowe
  • Kim jesteśmy
  • Dane użytkowników serwisu
  • Formularz kontaktowy
  • Sklep internetowy
  • Newsletter
  • Prawa użytkowników serwisu
  • Polityka Cookies Serwisu
  • Dodatkowe informacje

   

  INFORMACJE PODSTAWOWE

  Niniejsza Polityka prywatności ma na celu objaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów postępowania z informacjami dotyczącymi Użytkownika, czyli Państwa. Wprowadzone wyrażenia i zwroty oznaczają:

  • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod adresem URL goscinnosc.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych przez nasz serwis funkcjonalności;
  • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis;
  • administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o administratorze rozumie się przez to operatora serwisu, którym jest Patrycja Siwiec “Take Eat Easy” Horeca Consulting.

  KIM JESTEŚMY

  Właścicielem, operatorem i wydawcą serwisu internetowego Patrycja Siwiec “Take Eat Easy” Horeca Consulting , jak również administratorem danych osobowych, pozyskanych w ramach prowadzonego serwisu jest … z siedzibą przy ul.  Adolfa Suligowskiego 7 , NIP 7141991002 REGON 61696652, dalej zwany: Operatorem serwisu.

  Kontakt z Operatorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@goscinnosc.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej, z dopiskiem „Dane osobowe”.

  DANE, DO KTÓRYCH MAMY DOSTĘP

  Zakres pozyskiwanych danych osobowych przez Operatora za pośrednictwem serwisu różni się w zależności od sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika. Operator pozyskuje Państwa dane osobowe:

  • bezpośrednio od Użytkownika serwisu za pomocą formularzy udostępnionych w serwisie. W ramach serwisu prowadzimy szereg usług. W celu przybliżenia zasad korzystania z danych osobowych za pomocą konkretnej usługi, zapraszamy do zapoznania się z odpowiednią, dedykowaną sekcją niniejszej Polityki prywatności;
  • automatyczny, podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. „ciasteczek”) oraz gromadzenie logów serwera www (więcej informacji w ).

  Państwa dane osobowe możemy również uzyskać poza korzystaniem z serwisów, np. jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do nas wykorzystując dane kontaktowe podane w naszym serwisie lub w sekcji niniejszej Polityki.

  DANE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  Jak i dlaczego wykorzystywane są dane?

  Dane Użytkowników serwisu są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań, m.in. marketingowych i budowie strategii rozwoju i dalszemu rozwijaniu naszego serwisu. Dane te pozyskujemy właściwie w całości w sposób automatyczny, w szczególności za pomocą plików cookies (tzw. „ciasteczek”; więcej informacji w ).

  W zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane przetwarzane są w tym celu do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może jednak skutkować utrudnieniami w korzystaniu z serwisu, a w niektórych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one przedmiotem sprzedaży.

  Kto może mieć dostęp do danych?

  Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi współpracujemy i które świadczą dla nas usługi, np. hostingowe, serwisowe, wsparcia IT. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane Użytkowników są pozyskiwane za pomocą technologii, w tym cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzących z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem, które posiadają siedzibę lub centra danych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym dostawca takiej technologii zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG.

  Więcej informacji w Polityce Cookies Serwisu.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Jak i dlaczego wykorzystywane są dane?

  Użytkownik może skorzystać z naszego formularza kontaktowego, kontaktować się z nami bezpośrednio (np. za pomocą danych kontaktowych, które wskazujemy w serwisie). Niezależnie od drogi, jaką się Państwo z nami kontaktujecie, Państwa dane są zawsze przetwarzane na tych samych zasadach, opisanych poniżej.

   

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie.

  Podanie podstawowej danej kontaktowej (adresu e-mail albo numeru telefonu) jest niezbędne dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Będziemy przetwarzać go w oparciu o realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO).

  Podanie nazwy imienia, nazwiska oraz dodatkowej danej kontaktowej jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie przez nas w wyżej wskazanym celu (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia pól fakultatywnych i przesłanie formularza zawierającego wypełnione pola fakultatywne, podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO).

  Będziemy przetwarzać Państwa dane w tym celu przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (a w przypadku danych podanych dobrowolnie: wycofania zgody na przetwarzanie tych danych), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

  • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z Państwem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza, w tym dla udokumentowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

  Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę marketingową (checkbox przy formularzu), Państwa dane będziemy przetwarzać również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług. Państwa dane przetwarzamy w tym celu na podstawie Państwa zgody, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci przesłania nam formularza z wyrażoną dodatkową zgodą na otrzymywanie komunikacji marketingowej (mailingu lub informacji handlowych i marketingowych przez telefon/SMS), a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych lub na przekazywanie informacji o ofercie drogą elektroniczną).

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. W oparciu o posiadane dane osobowe nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one przedmiotem sprzedaży.

  Kto może mieć dostęp do danych?

  Dane Użytkownika zamieszczającego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego nie będą przedmiotem udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących dla nas usługi, np. hostingowe lub IT. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  SKLEP INTERNETOWY

  Jak i dlaczego wykorzystywane są dane?

  Operator w ramach serwisu udostępnia możliwość zamówienia/zakupienia produktów (ebooków, książek oraz innych) i usług świadczonych przez Operatora, m.in. indywidualnego treningu, szkolenia, doradztwa, audytu, kursów winiarskich, w tym również organizacji i przygotowania przekazania zakupionej usługi.

   

  Dane osobowe Użytkowników składających zamówienie we własnym imieniu, jako strona zawieranej umowy, będą przetwarzane w celu:

  • podjęcia działań na żądanie Użytkownika prowadzących do zawarcia umowy oraz podjęcie działań związanych z realizacją zawartej umowy (o sprzedaż produktów (ebooków, książek oraz innych) lub o świadczenie Usług marketingowych (Newsletter), na podstawie zaakceptowanego Regulaminu świadczenia usług).

  Państwa dane będą przetwarzane w powyższym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy, do czasu jej całkowitej realizacji, rozwiązania lub wygaśnięcia (na zasadach opisanych w Regulaminie);

  • realizacji obowiązków, jakie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego spoczywają na nas, związanych z rozliczeniem księgowo-rachunkowym zawartej umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano rozliczenia (art. 74 ustawy o rachunkowości);
  • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, mogących mieć związek z zawartą umową i jej realizacją, w tym dla wykazania faktu realizacji naszych obowiązków jako administratora danych zgodnie z zasadą rozliczalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

   

  Dane osobowe Użytkowników reprezentujących podmiot, który jest stroną zawieranej umowy (zawierających umowę w imieniu innego podmiotu) oraz uczestników zgłaszanych przez Użytkownika do udziału np. w szkoleniu, będą przetwarzane w celu:

  • podjęcia działań na żądanie Użytkownika prowadzących do zawarcia umowy oraz podjęcie działań związanych z realizacją zawartej umowy (o sprzedaż produktów (ebooków, książek oraz innych) lub o świadczenie Usług marketingowych (Newsletter), na podstawie zaakceptowanego Regulaminu świadczenia usług).

  Państwa dane będą przetwarzane w powyższym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy, do czasu jej całkowitej realizacji, rozwiązania lub wygaśnięcia (na zasadach opisanych w Regulaminie), lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państw danych albo wycofania Pani/Pana jako osoby kontaktowej po stronie kontrahenta – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

  • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, mogących mieć związek z zawartą umową sprzedaży i jej realizacją, w tym dla wykazania faktu realizacji naszych obowiązków jako administratora danych zgodnie z zasadą rozliczalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

   

  Podanie danych w wskazanych w formularzu zamówienia/zakupu jest niezbędne do zawarcia umowy oraz jej wykonania przez Operatora, a częściowo pozostaje wymogiem ustawowym (dla realizacji obowiązków rozliczeniowo-księgowych). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

  Informujemy, że w związku z wyborem sposobu płatności możemy uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Użytkownika, w tym np. numer rachunku bankowego czy nazwę banku, w którym posiadacie rachunek bankowy. Informacje te pozyskujemy bezpośrednio od banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy lub od dostawców systemów i bramek płatniczych, w zależności od wyboru formy płatności.

  W oparciu o posiadane dane osobowe nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one przedmiotem sprzedaży.

  Operator informuje, że dokonując zakupu usługi m.in. indywidualnego treningu, szkolenia, doradztwa, audytu, kursów winiarskich, w tym również organizacji i przygotowania przekazania zakupionej usługi, może otrzymać dane osobowe osób trzecich zapisanych przez Użytkownika. Wypełniając i przesyłając dane osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do podania danych osobowych zamieszczonych przez niego w formularzu oraz wyrażenia zgód na przetwarzania danych osobowych i/lub przesyłanie informacji marketingowych przez osobę, której dane zostały wskazane przez Użytkownika (dane kontaktowe).

  W oparciu o posiadane dane osobowe nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one przedmiotem sprzedaży.

  Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług.

  Kto może mieć dostęp do danych?

  Dane Użytkownika nie będą przedmiotem udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora, np. hostingowe, usług serwisowych systemów informatycznych. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (chyba że w opisie zamawianej usługi wyraźnie zaznaczono, że jest ona realizowana z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, których dostawcą jest podmiot posiadający siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. Zoom Inc). Dane osobowe Użytkownika zawierającego umowę sprzedaży mogą być ujawniane dostawcom systemów i bramek płatniczych: Przelewy24, w zależności od tego, jaką metodę płatności wybierze Użytkownik.

  NEWSLETTER

  Jak i dlaczego wykorzystywane są dane?

  Dane osobowe Użytkownika korzystających z Usługi marketingowej (Newslettera) będą przetwarzane w celach:

  • zawarcia i realizacji umowy o Usługę marketingową (Newsletter) – na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy (do czasu wyrejestrowania subskrypcji, na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług);
  • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, mogących mieć związek z zawartą umową sprzedaży i jej realizacją, w tym dla wykazania faktu realizacji obowiązków administratora danych zgodnie z zasadą rozliczalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia subskrypcję Usług marketingowych, a tym samym uzyskiwanie materiałów marketingowych i promocyjnych od Operatora. W oparciu o posiadane dane osobowe nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one przedmiotem sprzedaży.

  Kto może mieć dostęp do danych?

  Dane Użytkownika Usługi marketingowej (Newslettera) nie będą przedmiotem udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących dla nas usługi, np. hostingowe lub IT. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

   

  PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  Co to są cookies?

  Operator w ramach serwisu wykorzystuje mechanizm plików cookies, tzw. „ciasteczek”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

  • nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
  • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
  • termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
  • wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

  Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

  Rodzaje cookies

  Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

  • cookies „tymczasowych” (tzw. sesyjnych, session cookies), związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
  • cookies „trwałych” (tzw. persistent cookies), zapisywanych na urządzeniu Użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika.

  Ze względu na podmiot odpowiedzialny za dostarczane technologie, pliki „cookies” można podzielić na:

  • cookies własne (tzw. first party cookies), za których opracowanie i działanie odpowiedzialni jesteśmy my;
  • cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzące z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem.

  Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

  • niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
  • funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
  • wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
  • analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

  Jak Operator korzysta z cookies?

  W ramach swojego serwisu Operator wykorzystuje różne technologie cookies. Aby uzyskać informacje o tym, jakie dokładnie cookies są dystrybuowane w ramach serwisu, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

  Operator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp – oznacza to, że dane z plików cookies nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi serwis.

  Postawą prawną zbierania danych odczytywanych z cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie prowadzenia statystyk i analiz, które będą służą poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej. Więcej w sekcji Dane Użytkowników serwisu.

  Zarządzanie cookies

  Możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień w zakresie zarządzania plikami cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli nie chcecie Państwo, by pliki cookies były zapisywane na waszym urządzeniu w przyszłości, można zmienić ustawienia przeglądarki. Operator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

   

  Dodatkowe informacje

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jak również w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, bardzo prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w sekcji .

  Zastrzegamy, że wszelkie zamieszczone w serwisie informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

   

  Ostatnia weryfikacja: kwiecień 2024 r.

   

   

   

   

  Wykonane przez Creospace